szukaj:Rozwi±zanie konkursu ZIMOWE KLIMATY z TWISTA 2/11
SpradĽ, kto wygrał
czytaj archiwum działu »

Masz pomysł na ciekawy temat? Napisz do nas!

Regulamin Plebiscytu „Najlepsza Stylizacja Modowa” z TWISTA 2/11

Dowiedz się więcej!

Reklama

Regulamin Plebiscytu 

„Najlepsza Stylizacja Modowa”

 

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) okrela ogólne warunki uczestnictwa w plebiscycie „Najlepsza Stylizacja Modowa” (zwanego dalej „Plebiscytem”).

Organizatorem Plebiscytu jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. z siedzib± w Warszawie, przy ul. Motorowej 1, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze S±dowym pod numerem KRS 0000092340 (zwana dalej „Organizatorem”).

Organizator ponosi pełn± odpowiedzialno¶ć za formułę Plebiscytu i treci oferowane w ramach Plebiscytu.

Osoba zgłaszaj±ca swoj± stylizację w Plebiscycie (zwana dalej „Uczestniczk±”) oraz osoba bior±ca udział w Plebiscycie (zwana dalej „Czytelnikiem”) przystępuj±c do Plebiscytu wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Plebiscytu.

Ogłoszenie o Plebiscycie zostanie opublikowane w 02/2011 numerze czasopisma „TWIST”, który będzie dostępny na rynku 05.01.2011 roku. 

Zgłoszenia do udziału w Plebiscycie  można będzie nadsyłać w terminie do dnia 09.02.2011 roku.

Plebiscyt ogłaszany jest w kategorii „Najlepsza Stylizacja Modowa”. 

Uprawnione do wzięcia udziału w Plebiscycie s± wył±cznie Uczestniczki, które spełni± następuj±ce warunki:

przel± na adres: HYPERLINK "mailto:styl@twist.pl"styl@twist.pl e-maila zawieraj±cego: imię i nazwisko, adres i numer telefonu oraz  zdjęcie całej sylwetki w stylizacji wykonanej osobicie przez nadawcę e-maila. Zdjęcie powinno mieć rozmiar 300dpi; Uczestniczki mog± nadesłać wiele zgłoszeń do udziału w  Plebiscycie, zawieraj±cych różne stylizacje,

udziel± Organizatorowi zgody na publikację swoich zdjęć na łamach czasopisma „TWIST”. 

Nad prawidłowym przebiegiem Plebiscytu będzie specjalnie do tego powołane Jury. W celu wyłonienia finalistek Organizator powołuje Jury w składzie: Joanna Germak, (redaktor naczelny  czasopisma "TWIST"), Beata Mikulska-Kwiek (Dyrektor Wydawnicza), Blanka Muraszew (Promotion Manager).

W przypadku rezygnacji któregokolwiek z członków Jury Organizator zastrzega sobie prawo zaproszenia innej osoby na jego miejsce.

Jury, po zapoznaniu się z wszystkimi nadesłanymi zgłoszeniami kwalifikuj±cymi się do Plebiscytu, wytypuje od 5 do 10 finalistek, których zdjęcia opublikowane zostan± w 05/2011 numerze  czasopisma „TWIST”. 

Sporód stylizacji finalistek zaprezentowanych w czasopimie „TWIST”, Czytelnicy wybior± w drodze głosowania Najlepsz± Stylizację Modow±

Za Najlepsz± Stylizację Modow± zostanie uznana  jedna stylizacja sporód zaprezentowanych na  łamach czasopisma „TWIST”, na któr± Czytelnicy oddadz± największ± liczbę głosów. 

Głosy mog± być przesyłane przez Czytelników:

za pomoc± krótkiej informacji tekstowej (SMS) na numer telefonu 7265,

na kartce pocztowej przesłanej na adres: Redakcja „TWIST”, ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa, z dopiskiem Plebiscyt „Najlepsza Stylizacja Modowa”.

Głosowanie na Najlepsz± Stylizację Modow± odbywać się będzie w okresie od dnia 07.04.2011r. do dnia 04.05.2011 r. W przypadku kartek pocztowych – decyduje data stempla pocztowego.

Koszt wysłania jednej wiadomoci SMS równy jest kwocie 2,46 zł brutto.

Udział w Plebiscycie polega na przesłaniu SMS-a według wzoru SMSa w czasopimie „TWIST” lub przesłaniu kartki pocztowej na adres: Redakcja „TWIST”, ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa, z dopiskiem Plebiscyt „Najlepsza Stylizacja Modowa”.

Ogłoszenie wyników Plebiscytu nast±pi na łamach czasopisma w numerze 07/2011 czasopisma „TWIST”.

Ze Zwyciężczyni± Plebiscytu zostanie przeprowadzony wywiad, który zostanie opublikowany wraz z zdjęciem w czasopimie „TWIST”.

20.  Dla Czytelników bior±cych udział w głosowaniu Organizator przygotował nagrody. Losowanie nagród wród osób głosuj±cych w Plebiscycie (Czytelników) odbywać się będzie w następuj±cy sposób: każdemu SMS-owi i kartce pocztowej zostanie przydzielony numer porz±dkowy. Sporód tych numerów porz±dkowych, Jury wylosuje tyle numerów, ile jest poszczególnych nagród. Na podstawie wylosowanego numeru porz±dkowego, odszukany zostanie numer telefonu komórkowego, z którego został wysłany SMS. Jury zadzwoni na wybrany numer. Jeli Uczestnik nie odbierze telefonu, Jury podejmie kolejn± próbę dodzwonienia się na ten numer następnego dnia. W przypadku braku możliwoci skontaktowania się z danym Uczestnikiem, Jury zadzwoni do osoby, której przyporz±dkowany został na licie kolejny numer porz±dkowy.

 

21.  Uczestniczka zapewnia i gwarantuje, że nadesłane zgłoszenia/zdjęcia będ± ilustrowały osobicie przygotowan± stylizację, będ± wolne od jakichkolwiek wad prawnych, w szczególnoci nie będ± naruszały praw autorskich, praw pokrewnych oraz praw do znaków towarowych ani jakichkolwiek praw osób trzecich.

22.  Wygrane o wartoci nie przekraczaj±cej kwoty ustalonej na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010, Nr 51, poz. 307 z póĽniejszymi zmianami) s± wolne od podatku dochodowego. 

23. W przypadku, gdy warto¶ć wygranej przekracza kwotę, o której mowa w pkt. 22 powyżej, obowi±zek dokonania zapłaty podatku obci±ża osobę nagrodzon±. Organizator oblicza należn± kwotę podatku oraz wskazuje adres i konto, na jakie należy dokonać wpłaty.

24. Nie odebranie przyznanej nagrody oznacza wyganięcie prawa do nagrody i powoduje wyganięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

25. Wyklucza się możliwo¶ć zamiany przez nagrodzonego nagrody rzeczowej na ekwiwalent pieniężny lub na inn± nagrodę rzeczow±

26.  Uprawnienia do odbioru nagród nie mog± uzyskać:

a)  pracownicy Organizatora lub spółek zależnych od Organizatora,

b)  inne osoby, które brały udział w organizowaniu Plebiscytu,

c) osoby najbliższe wobec osób wymienionych w lit. a) i b) powyżej, tj. osoby będ±ce wobec takich osób małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osob± pozostaj±c± w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osob± pozostaj±c± we wspólnym pożyciu

27.  Organizator nie ponosi odpowiedzialnoci za: 

-    usługi wiadczone przez operatorów poczty elektronicznej, 

-  niedoręczenie nagrody spowodowane nieprzesłaniem b±dĽ przesłaniem przez Czytelników błędnych danych osobowych niezbędnych do doręczenia nagrody, 

-  inne zdarzenia, których Organizator przy zachowaniu należytej starannoci nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególnoci spowodowane działaniem siły wyższej lub działaniem osób trzecich, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialnoci. 

28.  Reklamacje dotycz±ce Plebiscytu wraz z uzasadnieniem należy przesyłać listownie, w terminie do dnia 30.08.11 roku, pod adres Organizatora z dopiskiem "Plebiscyt na Najlepsz± Stylizacje Modow±".

29. Reklamacje rozpatrywane będ± przez Organizatora w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji. 

30. Zainteresowani zostan± powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej najpóĽniej w ci±gu 30 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 

31. Regulamin Plebiscytu dostępny jest na stronie internetowej: www.regulaminy.pl oraz w siedzibie Organizatora.

32. Organizator owiadcza, że dane osobowe Uczestniczek/Czytelników w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego lub odpowiednio adres zamieszkania, kod pocztowy, adres email, będ± przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji umowy przyst±pienia do Plebiscytu i jego prawidłowego przeprowadzenia. Organizator gwarantuje prawo wgl±du do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również ż±dania zaprzestania przetwarzania danych. Dane osobowe nie będ± udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne.

Aby móc komentować, należy się zalogować.
Je¶li nie masz u nas konta, załóż je.

strona 1 z 1 (komentarzy: 2)

  • 1
Regulamin Plebiscytu „Najlepsza Stylizacja Modowa” z TWISTA 2/11
przeczytaj komentowany artykuł »
karolina6, 21.01.11 09:46:19, odpowiedz
Gazeta TWIST to bardzo ciekawy poradnik. Zachęcam wszystkich do kupywania i interesowania się t± stron±. POZDRAWIAM
Regulamin Plebiscytu „Najlepsza Stylizacja Modowa” z TWISTA 2/11
przeczytaj komentowany artykuł »
xd, 05.02.11 16:19:40, odpowiedz
fajna gazetka
  • 1
  • Najnowysz Twist
  • TWIST 10/2014


TWIST 10/2014

UWAGA! Nowy  TWIST  już kioskach!

EKSTRADODATEK: supermodne  OPASKI DO WŁOSÓW                
PLUS: 12 PLAKATÓW!  Louis Tomlinson * Indila * Iggy Azalea * Lana Del Rey * Chris Pratt * One Republic* Agata Dziarmagowska * Grzegoż Hyży * Jennifer Lawrence * Sia * NPWM * Lemon
TEMAT NUMERU: Iggy Azalea i Ariana Grande:
ich patent na sukces

Szukaj nas też na facebooku: twistpolska
Doł±cz do nas!  Zarejestruj się »
Zarejestruj się Doł±cz do społeczno¶ci Twista! Zarejestruj się już dzi¶! Poznasz ludzi podobnych do ciebie, znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania.
Klub: Marzenia o idealnym wygladzie
Marzenia o idealnym wygladzieKlub dla każdej dziewczyny
Quiz: Co zdradza twój taniec?
Pewnie się zdziwisz, ale to, jak poruszasz się na parkiecie, pokazuje, jak± masz osobowo¶ć. Rozwi±ż test i dowiedz się, co twój taniec mówi o tobie. Możesz być zaskoczona ;-).