szukaj:Rozwizanie konkursu ZIMOWE KLIMATY z TWISTA 2/11
Sprad, kto wygra
czytaj archiwum dziau »

Masz pomys na ciekawy temat? Napisz do nas!

Regulamin Konkursu „ZIMOWE KLIMATY” z TWISTA 2/2011

Poznaj zasady!

Reklama

Regulamin Konkursu „ZIMOWE KLIMATY” 

 

§ 1
Postanowienia ogólne 

Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") okrela ogólne warunki uczestnictwa w konkursie „ZIMOWE KLIMATY” (zwanym dalej "Konkursem").

Organizatorem Konkursu jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. z siedzib w Warszawie przy ul. Motorowej 1, zarejestrowana przez Sd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego pod numerem KRS 0000092340, NIP 113-23-42-301 (dalej „Organizator"). 

Organizator owiadcza, e jest wydawc czasopism kolorowych, w których ukazuje si Konkurs: Bravo nr 1/2011, Bravo Girl nr 1/2011, Twist nr 2/2011, Fun Club nr 2/2011.

Konkurs jest organizowany na terenie Polski w dniach od 04.01.2011 r. od godziny 00:00:00 do 17.02.2011 r. do godziny 23:59:59. 

Osoba biorca udzia w Konkursie (zwana dalej "Uczestnikiem") wyraa zgod na zastosowanie wszystkich postanowie Regulaminu.

Uczestnikiem moe by kada osoba fizyczna uprawniona do uytkowania telefonu funkcjonujcego w sieci polskiego operatora telefonii komórkowej, za wyczeniem:

pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora;

innych osób, które bray udzia w organizowaniu Konkursu;

osób najbliszych wobec osób wymienionych w lit. (a) i (b) powyej, to jest osób bdcych wobec takiej osoby maonkiem, wstpnym, zstpnym, rodzestwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osob pozostajc w stosunku przysposobienia lub jej maonkiem, a take osob pozostajc we wspólnym poyciu;

osób maoletnich, osoby te mog bra udzia w Konkursie wycznie za zgod swoich przedstawicieli ustawowych;

Wszystkie wiadomoci SMS w ramach uczestnictwa w Konkursie Uczestnik wysya pod numer podany przez Organizatora w materiaach promocyjnych dotyczcych Konkursu.

Koszt wysania jednej wiadomoci SMS na numer podany przez Organizatora w materiaach promocyjnych dotyczcych konkursu wynosi 2 z + VAT (2,46 z brutto). 

§ 2
Komisja Konkursowa 

Celem zapewnienia prawidowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególnoci w celu dokonania oceny prawidowoci zgosze do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycizców Konkursu, Organizator powoa Komisj Konkursow. W skad Komisji Konkursowej wejd co najmniej 2 osoby delegowane przez Organizatora. Decyzje podjte przez Komisj Konkursow s ostateczne i nie podlegaj zaskareniu. 

§ 3
Zasady uczestnictwa w Konkursie 

Udzia w Konkursie polega na wysaniu przez Uczestnika Konkursu wiadomoci SMS o treci podanej przez Organizatora Konkursu na numer podany przez Organizatora w materiaach promocyjnych dotyczcych Konkursu.

Po przesaniu wiadomoci SMS, o której mowa w ust. 1, Uczestnik otrzyma za porednictwem zwrotnej wiadomoci SMS potwierdzenie otrzymania przez Organizatora zgoszenia Uczestnika wraz z krótk instrukcj dotyczc udziau w Konkursie oraz informacj o jak nagrod gra.

Zadaniem Uczestnika jest wysanie SMSem hasa z krzyówki dostpnej w materiaach promocyjnych, a nastpnie udzielenie prawidowej odpowiedzi na 1 zadane mu pytanie wiedzowe, w jak najkrótszym czasie. 

Po przesaniu odpowiedzi na pytanie, Uczestnik moe otrzyma za porednictwem zwrotnej wiadomoci SMS co najmniej 1 dodatkowe pytanie w celu sprecyzowania informacji o nagrodzie. Odpowied na te pytania nie jest obowizkowa oraz nie wpywa na szanse przyznania nagrody.

Po zakoczeniu Konkursu Organizator na podstawie danych zebranych przez system informatyczny obsugujcy Konkurs ustali list Uczestników, którzy odpowiedzieli poprawnie na pytania konkursowe wedug kolejnoci ustalonej na podstawie czasu w jakim udzielili odpowiedzi. 

Czas w jakim dany Uczestnik udzieli poprawnych odpowiedzi na pytania jest mierzony od chwili otrzymania przez system informatyczny Organizatora wiadomoci SMS zawierajcej zgoszenie do Konkursu do chwili otrzymania wiadomoci SMS zawierajcej odpowied na pytanie. 

Dla celów zwizanych z ustaleniem czasu udzielenia odpowiedzi decyduje czas zarejestrowania przez system informatyczny Organizatora wiadomoci SMS zawierajcej odpowied na pytanie konkursowe. 

W przypadku gdy dwóch lub wicej Uczestników uzyska taki sam czas udzielenia poprawnych odpowiedzi na pytania w danej edycji Konkursu, decyduje kolejno zarejestrowania odpowiedzi przez system informatyczny Organizatora.

Uczestnik konkursu Wysya SMS o treci okrelonej przez Organizatora konkursu w materiaach promocyjnych. 

Nagrodami w konkursie s nagrody rzeczowe i gotówkowe:

Zestaw ubra w rozmiarze S, M i L o wartoci 418,80 z, wygrywa jedna osoba.

Paleta kosmetyków o wartoci 125,00 z, wygrywa jedna osoba.

Netbook Dell o wartoci 1 660,00 z, wygrywa jedna osoba.

Aparat Nikon o wartoci 497,00 z, wygrywa jedna osoba.

Buty niegowce w rozmiarze 38 o wartoci 149,90 z, wygrywa jedna osoba.

Telefon Nokia 2220 o wartoci 197,10 z, wygrywa jedna osoba.

 

Jedna osoba moe wzi udzia w Konkursie kilka razy. Weryfikacja zgosze zostanie przeprowadzona na podstawie numeru telefonu, z którego zosta wysany SMS, biorcy udzia w Konkursie. Uczestnik, który ma zamiar ponownie wzi udzia w Konkursie, wysya wiadomo SMS, zawierajc w treci komend rozpoczynajc Konkurs.

Wiadomoci w formacie SMS zwizane z Konkursem bd odbierane przez automatyczny system odbioru Organizatora, który okrela moment odbioru wiadomoci w formacie SMS przez wskazanie czasu wedug zegara automatycznego systemu odbioru Organizatora. Dane zarejestrowane przez automatyczny system odbioru Organizatora s rozstrzygajce dla ustalenia iloci pyta na jakie odpowiedzia Uczestnik Konkursu.

Organizator nie odpowiada za prawidowo dziaania przedsibiorców prowadzcych lub obsugujcych sieci telefonii komórkowej, w tym w szczególnoci za dostpno lub przepustowo takich sieci bd czytelno lub poprawno uzyskiwanych przez Organizatora za ich pomoc Wiadomoci SMS, a take inne kwestie techniczne mogce mie wpyw na prawidowe dostarczanie Wiadomoci SMS. 

Wród Uczestników, którzy poprawnie rozwi zadanie konkursowe, Organizator przydzieli nagrody rzeczowe. Informacje dotyczce iloci i rodzajów nagród, o których mowa w § 3 pkt 10 niniejszego Regulaminu bd opublikowane w materiaach promocyjnych dotyczcych Konkursu.

Po zakoczeniu Konkursu Organizator na podstawie danych zebranych przez system informatyczny obsugujcy Konkurs ustali list Uczestników, którzy rozwizali poprawnie odpowiedni ilo zada konkursowych

Uczestnik, który otrzymuje nagrod w Konkursie, zostanie o tym powiadomiony przez Organizatora Konkursu. 

Organizator powiadomi laureatów Konkursu o terminie i moliwociach odbioru nagrody. 

W przypadku, nieodebrania telefonu lub rezygnacji z Nagrody, prawo do uzyskania Nagrody przechodzi na nastpnego Uczestnika, który prawidowo odpowiedzia na pytanie konkursowe i uzyska w kolejnoci najlepszy czas. Procedura ta powtarzana bdzie nie wicej ni trzykrotnie. Jeeli podczas danej procedury nie zostanie wyoniony Laureat, okrelony zestaw Nagród przechodzi do dyspozycji Organizatora.

Organizator zastrzega sobie, e Nagrody na materiaach promocyjnych mogni si od nagród wrczanych w Konkursie pod wzgldem kolorystyki lub wzoru modelu. 

Uytkownicy Konkursu otrzymaj wiadomoci informujce o kolejnych edycjach Konkursu lub konkursach o podobnym charakterze.

Jedna osoba (imi, nazwisko i adres, numer telefonu) moe wygra 1 zestaw sporód wymienionych w punkcie 10 niniejszego paragrafu. 

Jeeli okae si, e poczenie telefoniczne w celu przyznania nagrody realizowane jest ponownie z osob, która wygraa ju jeden zestaw nagród wymienionych w punkcie 9 niniejszego paragrafu, to poczenie wraz z zamiarem przyznania nagrody jest anulowane, a do wyonienia zwycizcy nagrody zostanie nawizane kolejne poczenie z kolejnym numerem nalecym do Uczestnika speniajcego warunki niniejszego Regulaminu uprawniajce do gry o t nagrod.

 

§ 4
Odbiór Nagród 

Odebranie Nagród przez Laureatów nastpi osobicie w siedzibie Organizatora, w sposób wskazany przez Organizatora lub te nagroda ta zostanie wysana do Uczestników Konkursu poczt, na adres wskazany przez te osoby, w terminie do dnia 30.03.2010 roku. 

Organizator, w przypadku, gdy zaistnieje taki obowizek zgodnie z art. 26 ust.1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 nr 14 poz. 176 z pón. zm.), przed wydaniem Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do waciwego Urzdu Skarbowego zryczatowany podatek dochodowy od wartoci Nagród w wysokoci 10% wartoci. 

§ 5
Postanowienia Ko
cowe 

Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik Konkursu spenia warunki okrelone w Regulaminie Konkursu. W tym celu moe da od Uczestnika Konkursu lub jego przedstawicieli ustawowych zoenia okrelonych owiadcze, podania okrelonych danych bd przedoenia okrelonych dokumentów, jak równie podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Moe równie postawi wymóg obecnoci pod numerem kontaktowym w ustalonym czasie. Niespenienie warunków wynikajcych z niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa lub odmowa spenienia powyszych da powoduje wykluczenie danego Uczestnika Konkursu z Konkursu z jednoczesnym wyganiciem prawa do Nagrody i jakichkolwiek innych roszcze w stosunku do Organizatora, jak równie uprawnia Organizatora do odmowy przyznania lub wydania Nagrody.

Organizator zastrzega, i zakazane jest korzystanie w ramach Konkursu ze sprztu komputerowego, jak równie generowanie tzw. „sztucznego ruchu”. Uczestnicy nie mog w szczególnoci korzysta z urzdze, które automatycznie wysyaj wiadomoci SMS ani adnych innych sposobów wysyania wiadomoci SMS, innych ni wysanie ich z telefonu komórkowego (wyklucza to moliwo korzystania z modemów GSM podczonych do komputera lub telefonów komórkowych podczonych do komputera).

Organizator zastrzega sobie moliwo wykluczenia Uczestnika, w stosunku do którego powzi on podejrzenie, i dziaa on albo w sposób sprzeczny z zasadami Konkursu opisanych w niniejszym Regulaminie albo w sposób sprzeczny z prawem.

Jeden Uczestnik moe wygra nie wicej ni jedn Nagrod w okresie 3 miesicy od ostatniej wygranej. Weryfikacja Uczestników nastpi poprzez sprawdzenie numeru PESEL oraz pozostaych danych osobowych.

Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników dla celów organizacji Konkursu oraz wydania przyznanych Nagród, zgodnie z ustaw o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 nr 133 poz. 883 z pón. zm.). Uczestnicy, a w przypadku Uczestników maoletnich ich przedstawiciele ustawowi, podaj dane dobrowolnie oraz maj prawo dostpu do nich i ich poprawiania, z zastrzeeniem, e odmowa podania danych moe uniemoliwi wydanie oraz realizacj Nagród. Dane osobowe po ich wykorzystaniu zostan niezwocznie usunite, chyba, e osoby wymienione w zdaniu poprzednim wyra zgod w formularzu wap/www na ich przetwarzanie do celów marketingowych.

Wszelkie reklamacje w zwizku z Konkursem naley zgasza do Organizatora na jego adres, na pimie wraz z opisem reklamacji i jej szczegóowym uzasadnieniem w terminie nie duszym ni 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, a w kadym razie nie póniej ni do dnia 25.02.2011r, pod rygorem wyganicia jakichkolwiek roszcze w zwizku z udziaem w Konkursie. Reklamacje zwizane z Konkursem ostatecznie rozstrzyga Komisja Konkursowa.

Organizator nie ponosi odpowiedzialnoci za skuteczno realizacji pocze telefonicznych oraz dostarczenie wiadomoci SMS. W przypadku zerwania poczenia telefonicznego w czasie trwania Konkursu z przyczyn nie lecych po stronie Organizatora, decyzj podejmuje Komisja Konkursowa. Jakiekolwiek roszczenia Uczestników z tego tytuu s wyczone. W szczególnoci Organizator nie ponosi odpowiedzialnoci za przerwanie, zawieszenie, znieksztacenie, jako oraz inne parametry techniczne pocze telefonicznych, oraz skuteczno dostarczenia wiadomoci SMS. Zgoszenia do Konkursu nie speniajce wymogów okrelonych w Regulaminie, w szczególnoci niepene, przerwane, zawieszone, znieksztacone, nienaleytej jakoci lub o zych innych parametrach technicznych w stopniu uniemoliwiajcym lub utrudniajcym jego czytelno lub moliwo weryfikacji umieszczonych na nim danych s niewane i zostan wykluczone z Konkursu.

Operatorzy sieci telefonii komórkowych odpowiadaj wycznie za usugi telekomunikacyjne umoliwiajce uczestnictwo w Konkursie. Upusty cenowe dla grup abonentów na opaty abonamentowe oraz usugi dodatkowe nie maj zastosowania do numeru dostpowego do Konkursu.

Regulamin Konkursu jest dostpny dla Uczestników Konkursu w siedzibie Organizatora.

Postanowienia Regulaminu s wyczn podstaw prowadzenia Konkursu, a ich wykadnia i interpretacja naley wycznie do Komisji Konkursowej.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu i treci Regulaminu w trakcie trwania Konkursu.

Aby mc komentowa, naley si zalogowa.
Jeli nie masz u nas konta, za je.

  • Najnowysz Twist
  • TWIST 10/2014


TWIST 10/2014

UWAGA! Nowy  TWIST  ju kioskach!

EKSTRADODATEK: supermodne  OPASKI DO WOSÓW                
PLUS: 12 PLAKATÓW!  Louis Tomlinson * Indila * Iggy Azalea * Lana Del Rey * Chris Pratt * One Republic* Agata Dziarmagowska * Grzego Hyy * Jennifer Lawrence * Sia * NPWM * Lemon
TEMAT NUMERU: Iggy Azalea i Ariana Grande:
ich patent na sukces

Szukaj nas te na facebooku: twistpolska
Docz do nas!  Zarejestruj si »
Zarejestruj si Docz do spoecznoci Twista! Zarejestruj si ju dzi! Poznasz ludzi podobnych do ciebie, znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania.
Klub: Gotowe Na Wszystko
Gotowe Na WszystkoZapraszam wszystkich fanw Desperite Housewifes ;]
Quiz: Co zdradza twj taniec?
Pewnie si zdziwisz, ale to, jak poruszasz si na parkiecie, pokazuje, jak masz osobowo. Rozwi test i dowiedz si, co twj taniec mwi o tobie. Moesz by zaskoczona ;-).