szukaj:Rozwi±zanie konkursu ZIMOWE KLIMATY z TWISTA 2/11
SpradĽ, kto wygrał
czytaj archiwum działu »

Masz pomysł na ciekawy temat? Napisz do nas!

Regulamin Konkursu „ZIMOWE KLIMATY” z TWISTA 2/2011

Poznaj zasady!

Reklama

Regulamin Konkursu „ZIMOWE KLIMATY” 

 

§ 1
Postanowienia ogólne 

Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") okrela ogólne warunki uczestnictwa w konkursie „ZIMOWE KLIMATY” (zwanym dalej "Konkursem").

Organizatorem Konkursu jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. z siedzib± w Warszawie przy ul. Motorowej 1, zarejestrowana przez S±d Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S±dowego pod numerem KRS 0000092340, NIP 113-23-42-301 (dalej „Organizator"). 

Organizator owiadcza, że jest wydawc± czasopism kolorowych, w których ukazuje się Konkurs: Bravo nr 1/2011, Bravo Girl nr 1/2011, Twist nr 2/2011, Fun Club nr 2/2011.

Konkurs jest organizowany na terenie Polski w dniach od 04.01.2011 r. od godziny 00:00:00 do 17.02.2011 r. do godziny 23:59:59. 

Osoba bior±ca udział w Konkursie (zwana dalej "Uczestnikiem") wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.

Uczestnikiem może być każda osoba fizyczna uprawniona do użytkowania telefonu funkcjonuj±cego w sieci polskiego operatora telefonii komórkowej, za wył±czeniem:

pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora;

innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu;

osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. (a) i (b) powyżej, to jest osób będ±cych wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osob± pozostaj±c± w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osob± pozostaj±c± we wspólnym pożyciu;

osób małoletnich, osoby te mog± brać udział w Konkursie wył±cznie za zgod± swoich przedstawicieli ustawowych;

Wszystkie wiadomoci SMS w ramach uczestnictwa w Konkursie Uczestnik wysyła pod numer podany przez Organizatora w materiałach promocyjnych dotycz±cych Konkursu.

Koszt wysłania jednej wiadomoci SMS na numer podany przez Organizatora w materiałach promocyjnych dotycz±cych konkursu wynosi 2 zł + VAT (2,46 zł brutto). 

§ 2
Komisja Konkursowa 

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególnoci w celu dokonania oceny prawidłowoci zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursow±. W skład Komisji Konkursowej wejd± co najmniej 2 osoby delegowane przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursow± s± ostateczne i nie podlegaj± zaskarżeniu. 

§ 3
Zasady uczestnictwa w Konkursie 

Udział w Konkursie polega na wysłaniu przez Uczestnika Konkursu wiadomoci SMS o treci podanej przez Organizatora Konkursu na numer podany przez Organizatora w materiałach promocyjnych dotycz±cych Konkursu.

Po przesłaniu wiadomoci SMS, o której mowa w ust. 1, Uczestnik otrzyma za porednictwem zwrotnej wiadomoci SMS potwierdzenie otrzymania przez Organizatora zgłoszenia Uczestnika wraz z krótk± instrukcj± dotycz±c± udziału w Konkursie oraz informacj± o jak± nagrodę gra.

Zadaniem Uczestnika jest wysłanie SMSem hasła z krzyżówki dostępnej w materiałach promocyjnych, a następnie udzielenie prawidłowej odpowiedzi na 1 zadane mu pytanie wiedzowe, w jak najkrótszym czasie. 

Po przesłaniu odpowiedzi na pytanie, Uczestnik może otrzymać za porednictwem zwrotnej wiadomoci SMS co najmniej 1 dodatkowe pytanie w celu sprecyzowania informacji o nagrodzie. OdpowiedĽ na te pytania nie jest obowi±zkowa oraz nie wpływa na szanse przyznania nagrody.

Po zakończeniu Konkursu Organizator na podstawie danych zebranych przez system informatyczny obsługuj±cy Konkurs ustali listę Uczestników, którzy odpowiedzieli poprawnie na pytania konkursowe według kolejnoci ustalonej na podstawie czasu w jakim udzielili odpowiedzi. 

Czas w jakim dany Uczestnik udzielił poprawnych odpowiedzi na pytania jest mierzony od chwili otrzymania przez system informatyczny Organizatora wiadomoci SMS zawieraj±cej zgłoszenie do Konkursu do chwili otrzymania wiadomoci SMS zawieraj±cej odpowiedĽ na pytanie. 

Dla celów zwi±zanych z ustaleniem czasu udzielenia odpowiedzi decyduje czas zarejestrowania przez system informatyczny Organizatora wiadomoci SMS zawieraj±cej odpowiedĽ na pytanie konkursowe. 

W przypadku gdy dwóch lub więcej Uczestników uzyska taki sam czas udzielenia poprawnych odpowiedzi na pytania w danej edycji Konkursu, decyduje kolejno¶ć zarejestrowania odpowiedzi przez system informatyczny Organizatora.

Uczestnik konkursu Wysyła SMS o treci okrelonej przez Organizatora konkursu w materiałach promocyjnych. 

Nagrodami w konkursie s± nagrody rzeczowe i gotówkowe:

Zestaw ubrań w rozmiarze S, M i L o wartoci 418,80 zł, wygrywa jedna osoba.

Paleta kosmetyków o wartoci 125,00 zł, wygrywa jedna osoba.

Netbook Dell o wartoci 1 660,00 zł, wygrywa jedna osoba.

Aparat Nikon o wartoci 497,00 zł, wygrywa jedna osoba.

Buty niegowce w rozmiarze 38 o wartoci 149,90 zł, wygrywa jedna osoba.

Telefon Nokia 2220 o wartoci 197,10 zł, wygrywa jedna osoba.

 

Jedna osoba może wzi±ć udział w Konkursie kilka razy. Weryfikacja zgłoszeń zostanie przeprowadzona na podstawie numeru telefonu, z którego został wysłany SMS, bior±cy udział w Konkursie. Uczestnik, który ma zamiar ponownie wzi±ć udział w Konkursie, wysyła wiadomo¶ć SMS, zawieraj±c± w treci komendę rozpoczynaj±c± Konkurs.

Wiadomoci w formacie SMS zwi±zane z Konkursem będ± odbierane przez automatyczny system odbioru Organizatora, który okrela moment odbioru wiadomoci w formacie SMS przez wskazanie czasu według zegara automatycznego systemu odbioru Organizatora. Dane zarejestrowane przez automatyczny system odbioru Organizatora s± rozstrzygaj±ce dla ustalenia iloci pytań na jakie odpowiedział Uczestnik Konkursu.

Organizator nie odpowiada za prawidłowo¶ć działania przedsiębiorców prowadz±cych lub obsługuj±cych sieci telefonii komórkowej, w tym w szczególnoci za dostępno¶ć lub przepustowo¶ć takich sieci b±dĽ czytelno¶ć lub poprawno¶ć uzyskiwanych przez Organizatora za ich pomoc± Wiadomoci SMS, a także inne kwestie techniczne mog±ce mieć wpływ na prawidłowe dostarczanie Wiadomoci SMS. 

Wród Uczestników, którzy poprawnie rozwi±ż± zadanie konkursowe, Organizator przydzieli nagrody rzeczowe. Informacje dotycz±ce iloci i rodzajów nagród, o których mowa w § 3 pkt 10 niniejszego Regulaminu będ± opublikowane w materiałach promocyjnych dotycz±cych Konkursu.

Po zakończeniu Konkursu Organizator na podstawie danych zebranych przez system informatyczny obsługuj±cy Konkurs ustali listę Uczestników, którzy rozwi±zali poprawnie odpowiedni± ilo¶ć zadań konkursowych

Uczestnik, który otrzymuje nagrodę w Konkursie, zostanie o tym powiadomiony przez Organizatora Konkursu. 

Organizator powiadomi laureatów Konkursu o terminie i możliwociach odbioru nagrody. 

W przypadku, nieodebrania telefonu lub rezygnacji z Nagrody, prawo do uzyskania Nagrody przechodzi na następnego Uczestnika, który prawidłowo odpowiedział na pytanie konkursowe i uzyskał w kolejnoci najlepszy czas. Procedura ta powtarzana będzie nie więcej niż trzykrotnie. Jeżeli podczas danej procedury nie zostanie wyłoniony Laureat, okrelony zestaw Nagród przechodzi do dyspozycji Organizatora.

Organizator zastrzega sobie, że Nagrody na materiałach promocyjnych mog±żnić się od nagród wręczanych w Konkursie pod względem kolorystyki lub wzoru modelu. 

Użytkownicy Konkursu otrzymaj± wiadomoci informuj±ce o kolejnych edycjach Konkursu lub konkursach o podobnym charakterze.

Jedna osoba (imię, nazwisko i adres, numer telefonu) może wygrać 1 zestaw sporód wymienionych w punkcie 10 niniejszego paragrafu. 

Jeżeli okaże się, że poł±czenie telefoniczne w celu przyznania nagrody realizowane jest ponownie z osob±, która wygrała już jeden zestaw nagród wymienionych w punkcie 9 niniejszego paragrafu, to poł±czenie wraz z zamiarem przyznania nagrody jest anulowane, a do wyłonienia zwycięzcy nagrody zostanie nawi±zane kolejne poł±czenie z kolejnym numerem należ±cym do Uczestnika spełniaj±cego warunki niniejszego Regulaminu uprawniaj±ce do gry o tę nagrodę.

 

§ 4
Odbiór Nagród 

Odebranie Nagród przez Laureatów nast±pi osobicie w siedzibie Organizatora, w sposób wskazany przez Organizatora lub też nagroda ta zostanie wysłana do Uczestników Konkursu poczt±, na adres wskazany przez te osoby, w terminie do dnia 30.03.2010 roku. 

Organizator, w przypadku, gdy zaistnieje taki obowi±zek zgodnie z art. 26 ust.1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 nr 14 poz. 176 z póĽn. zm.), przed wydaniem Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właciwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartoci Nagród w wysokoci 10% wartoci. 

§ 5
Postanowienia Ko
ńcowe 

Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik Konkursu spełnia warunki okrelone w Regulaminie Konkursu. W tym celu może ż±dać od Uczestnika Konkursu lub jego przedstawicieli ustawowych złożenia okrelonych owiadczeń, podania okrelonych danych b±dĽ przedłożenia okrelonych dokumentów, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Może również postawić wymóg obecnoci pod numerem kontaktowym w ustalonym czasie. Niespełnienie warunków wynikaj±cych z niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa lub odmowa spełnienia powyższych ż±dań powoduje wykluczenie danego Uczestnika Konkursu z Konkursu z jednoczesnym wyganięciem prawa do Nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora, jak również uprawnia Organizatora do odmowy przyznania lub wydania Nagrody.

Organizator zastrzega, iż zakazane jest korzystanie w ramach Konkursu ze sprzętu komputerowego, jak również generowanie tzw. „sztucznego ruchu”. Uczestnicy nie mog± w szczególnoci korzystać z urz±dzeń, które automatycznie wysyłaj± wiadomoci SMS ani żadnych innych sposobów wysyłania wiadomoci SMS, innych niż wysłanie ich z telefonu komórkowego (wyklucza to możliwo¶ć korzystania z modemów GSM podł±czonych do komputera lub telefonów komórkowych podł±czonych do komputera).

Organizator zastrzega sobie możliwo¶ć wykluczenia Uczestnika, w stosunku do którego powzi±ł on podejrzenie, iż działa on albo w sposób sprzeczny z zasadami Konkursu opisanych w niniejszym Regulaminie albo w sposób sprzeczny z prawem.

Jeden Uczestnik może wygrać nie więcej niż jedn± Nagrodę w okresie 3 miesięcy od ostatniej wygranej. Weryfikacja Uczestników nast±pi poprzez sprawdzenie numeru PESEL oraz pozostałych danych osobowych.

Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników dla celów organizacji Konkursu oraz wydania przyznanych Nagród, zgodnie z ustaw± o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 nr 133 poz. 883 z póĽn. zm.). Uczestnicy, a w przypadku Uczestników małoletnich ich przedstawiciele ustawowi, podaj± dane dobrowolnie oraz maj± prawo dostępu do nich i ich poprawiania, z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych może uniemożliwić wydanie oraz realizację Nagród. Dane osobowe po ich wykorzystaniu zostan± niezwłocznie usunięte, chyba, że osoby wymienione w zdaniu poprzednim wyraż± zgodę w formularzu wap/www na ich przetwarzanie do celów marketingowych.

Wszelkie reklamacje w zwi±zku z Konkursem należy zgłaszać do Organizatora na jego adres, na pimie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, a w każdym razie nie póĽniej niż do dnia 25.02.2011r, pod rygorem wyganięcia jakichkolwiek roszczeń w zwi±zku z udziałem w Konkursie. Reklamacje zwi±zane z Konkursem ostatecznie rozstrzyga Komisja Konkursowa.

Organizator nie ponosi odpowiedzialnoci za skuteczno¶ć realizacji poł±czeń telefonicznych oraz dostarczenie wiadomoci SMS. W przypadku zerwania poł±czenia telefonicznego w czasie trwania Konkursu z przyczyn nie leż±cych po stronie Organizatora, decyzję podejmuje Komisja Konkursowa. Jakiekolwiek roszczenia Uczestników z tego tytułu s± wył±czone. W szczególnoci Organizator nie ponosi odpowiedzialnoci za przerwanie, zawieszenie, zniekształcenie, jako¶ć oraz inne parametry techniczne poł±czeń telefonicznych, oraz skuteczno¶ć dostarczenia wiadomoci SMS. Zgłoszenia do Konkursu nie spełniaj±ce wymogów okrelonych w Regulaminie, w szczególnoci niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakoci lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiaj±cym lub utrudniaj±cym jego czytelno¶ć lub możliwo¶ć weryfikacji umieszczonych na nim danych s± nieważne i zostan± wykluczone z Konkursu.

Operatorzy sieci telefonii komórkowych odpowiadaj± wył±cznie za usługi telekomunikacyjne umożliwiaj±ce uczestnictwo w Konkursie. Upusty cenowe dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe nie maj± zastosowania do numeru dostępowego do Konkursu.

Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników Konkursu w siedzibie Organizatora.

Postanowienia Regulaminu s± wył±czn± podstaw± prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wył±cznie do Komisji Konkursowej.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu i treci Regulaminu w trakcie trwania Konkursu.

Aby móc komentować, należy się zalogować.
Je¶li nie masz u nas konta, załóż je.

  • Najnowysz Twist
  • TWIST 10/2014


TWIST 10/2014

UWAGA! Nowy  TWIST  już kioskach!

EKSTRADODATEK: supermodne  OPASKI DO WŁOSÓW                
PLUS: 12 PLAKATÓW!  Louis Tomlinson * Indila * Iggy Azalea * Lana Del Rey * Chris Pratt * One Republic* Agata Dziarmagowska * Grzegoż Hyży * Jennifer Lawrence * Sia * NPWM * Lemon
TEMAT NUMERU: Iggy Azalea i Ariana Grande:
ich patent na sukces

Szukaj nas też na facebooku: twistpolska
Doł±cz do nas!  Zarejestruj się »
Zarejestruj się Doł±cz do społeczno¶ci Twista! Zarejestruj się już dzi¶! Poznasz ludzi podobnych do ciebie, znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania.
Klub: Tr±dzik, co za okropno¶ć...
Poradzcie co¶ na tr±dzik!
Quiz: Co zdradza twój taniec?
Pewnie się zdziwisz, ale to, jak poruszasz się na parkiecie, pokazuje, jak± masz osobowo¶ć. Rozwi±ż test i dowiedz się, co twój taniec mówi o tobie. Możesz być zaskoczona ;-).