szukaj:Rozwiązanie konkursu ZIMOWE KLIMATY z TWISTA 2/11
Spradź, kto wygrał
czytaj archiwum działu »

Masz pomysł na ciekawy temat? Napisz do nas!

Regulamin konkursu "zakręć kołem nagród"

Regulamin konkursu zTwista.

Reklama

Regulamin
„Zakręć kołem nagród”

§ 1
Postanowienia ogólne
 
Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki uczestnictwa w Konkursach Wydawnictwa Bauer Sp. z o. o. Sp. k. (zwanych dalej "Konkursem").
Organizatorem Konkursu jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Motorowa 1, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000092340 (zwana dalej "Organizatorem").
Szczegółowe zasady Konkursu oraz warunki uczestnictwa, określenie rodzaju nagród, jak również czas trwania Konkursu podane będą w materiałach promocyjnych na łamach czasopism organizujących Konkurs.
Osoba biorąca udział w Konkursie (zwana dalej "Uczestnikiem") wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.
Udział w Konkursie mogą brać pełnoletnie osoby fizyczne oraz osoby niepełnoletnie za zgodą swoich opiekunów prawnych.
W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.
Organizator ma prawo przesłać do każdego Uczestnika, który wziął udział w Konkursie dodatkową wiadomość SMS zawierającą podziękowanie lub inną informację dotyczącą Konkursu. Wiadomość taka będzie dostarczana do użytkownika po wzięciu przez niego udziału w Konkursie.
Organizator oświadcza, że w ramach Konkursu będzie dokonywał wysyłek informacji (jak np. dodatkowej informacji, podziękowania, zapytania) drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
Decyzja Organizatora w sprawach związanych z Konkursem  jest ostateczna i niepodważalna.

 § 2
Zasady uczestnictwa w Konkursie
 
Ogłoszenie o Konkursie zostanie opublikowane w terminie: od 8 czerwca do 22 lipca 2010 roku, na łamach takich czasopism jak, m.in.: Bravo, Bravo Girl, Bravo Sport, Fun Club, Twist.
Warunkiem przystąpienia do Konkursu i udziału w nim jest przesłanie swojego zgłoszenia w formie wiadomości SMS pod numer 7264 o treści podanej w ogłoszeniu konkursowym, jednak nie później niż do 22 lipca 2010 roku.
Koszt wysłania jednej wiadomości SMS Organizator określa każdorazowo w materiałach promocyjnych dotyczących Konkursu.
Jeśli Uczestnik prześle wiadomość SMS o treści zgodnej z treścią zawartą w materiałach informacyjnych otrzyma potwierdzenie w formie zwrotnej wiadomości SMS.
Po zweryfikowaniu poprawności zgłoszenia Organizator wyśle do Uczestnika SMS z informacją o jaką nagrodę gra dany Uczestnik. Nagrody przydziela system. Aby zagrać o daną nagrodę należy zdefiniować jej parametry/wybrać wariant nagrody, który bardziej odpowiada Uczestnikowi.
Po zdefiniowaniu danej nagrody Uczestnik ma możliwość zagrania o kolejne nagrody (wysyłając kolejny raz SMS zgłoszeniowy).
Po zdefiniowaniu nagrody/wybraniu wariantu nagrody Uczestnik znajduje się wśród Finalistów gry o daną nagrodę. Otrzymuje pytanie konkursowe, na które musi jak najszybciej odpowiedzieć.
Czas odpowiedzi liczy się od momentu wysłania z systemu teleinformatycznego Organizatora pytania finałowego do Uczestnika Konkursu do momentu wpłynięcia do systemu odpowiedzi na pytanie.
W przypadku identycznych czasów odpowiedzi wielu Uczestników odbędzie się dogrywka, pod nadzorem Komisji Konkursowej.
Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy. Uczestnik, który ma zamiar wziąć ponowny udział w Konkursie, wysyła wiadomość.
Zakazane jest korzystanie w ramach Konkursu ze sprzętu komputerowego, jak również generowanie tzw. „sztucznego ruchu”. Uczestnicy nie mogą w szczególności korzystać z urządzeń, które automatycznie wysyłają wiadomości SMS ani żadnych innych sposobów wysyłania wiadomości SMS, innych niż wysłanie ich z telefonu komórkowego (wyklucza to możliwość korzystania z modemów GSM podłączonych do komputera lub telefonów komórkowych podłączonych do komputera).
Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia Uczestnika, w stosunku do którego powziął on podejrzenie, że działa on w sposób sprzeczny z zasadami Konkursu opisanymi w niniejszym Regulaminie albo w sposób sprzeczny z prawem.
Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania nagrody, tym Uczestnikom, w stosunku do których Organizator powziął podejrzenie o działania sprzeczne z Regulaminem. Uprawnienie to dotyczy w szczególności przypadku uzyskania przez Uczestnika zbyt krótkiego czasu poprawnej odpowiedzi na finałowe pytanie konkursowe.
 
§ 3
Laureaci
Osoba, która udzieli w najkrótszym czasie poprawnej odpowiedzi na pytanie zostaje Laureatem dane nagrody.
Laureat zostanie powiadomiony o wygranej telefonicznie (za pośrednictwem numeru telefonu komórkowego MSISDN, z którego wysłał wiadomość SMS) przez Organizatora Konkursu w terminie 14 dni od daty przyznania nagród. W przypadku trzykrotnego nieodebrania telefonu przez Uczestnika nagroda przechodzi na kolejnego Uczestnika z najkrótszym czasem odpowiedzi.


§ 4
Nagrody
 
Organizator na potrzeby Konkursu zaproponuje Uczestnikom Konkursu 6 kategorii nagród [2 nagrody w każdej kategorii]:
Kategoria MP3:
MP3 zielone, wart. 549zł lub MP3 niebieskie, wart. 450zł
Kategoria SPORT:
zestaw Manchester United [plecak+piłka], wart.210zł lub zestaw FC Barcelona [plecak+piłka], wart. 210zł
Kategoria TRAMPKI:
trampki niebieskie w rozmiarze 37, wart. 84,55zł lub trampki fioletowe ze wzorem kwiatowym w rozmiarze 39, wart. 84,55zł
Kategoria TORBA
torba zamszowa niebieska, wart. 119,99zł lub torba w paski, wart. 99,99zł
Kategoria BALERINY
baleriny niebieskie w rozmiarze 40, wart. 199,80zł lub baleriny różowe w rozmiarze 38, wart.199,80zł
Kategoria MIX
notebook Lenovo, wart. 1800zł lub 500 zł w gotówce.

Nagrody przyznawane będą Laureatom, wyłonionym spośród wszystkich Uczestników, którzy nadesłali SMS zgłoszeniowy, zdefiniowali parametr nagrody i udzielili w najkrótszym czasie poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe zadane przez Organizatora.
Nagrody będą każdorazowo podawane w materiałach promocyjnych na łamach czasopism organizujących Konkurs.
Wygrane o wartości nieprzekraczającej kwoty ustalonej na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000, Nr 14, poz. 176 z późn. zmianami) są wolne od podatku dochodowego.
W przypadku, gdy wartość wygranej przekracza kwotę, o której mowa w pkt. 4 powyżej, obowiązek dokonania zapłaty podatku obciąża Laureata. Organizator oblicza należną kwotę podatku oraz wskazuje adres i konto, na jakie należy dokonać wpłaty.
Wypłata nagród pieniężnych lub wydanie nagród rzeczowych, obciążonych obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego, następuje po potrąceniu lub wpłaceniu przez Laureata należnego podatku.
Niezapłacenie przez Laureata na wskazany adres i konto podatku w okresie 30 dni od daty przyznania nagród lub nieodebranie nagrody w okresie 30 dni od daty pierwszego zawiadomienia mimo trzykrotnego wysłania zawiadomienia przez Organizatora jest równoznaczne z rezygnacją przez Laureata z nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
Wyklucza się możliwość zamiany nagrody rzeczowej na ekwiwalent pieniężny lub na inną nagrodę rzeczową.
Organizator zastrzega w szczególnych przypadkach, możliwość wymiany nagród rzeczowych. Rodzaj nagrody zostaje bez zmian, wartość nie mniejsza niż prezentowana.
Organizator prześle nagrodę na adres lub numer konta bankowego wskazany telefonicznie przez Laureata Konkursu w terminie 30 dni od daty poinformowania o wygranej lub wpłaty podatku w przypadku, gdy nagroda jest nim obciążona.
Laureat ma prawo zrezygnować z przyznanej mu nagrody. Rezygnacja z nagrody skutkuje natychmiastowym przejściem nagrody do dyspozycji Organizatora.
Nieodebranie nagrody nagrody oznacza wygaśnięcie prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora. Nagroda pozostanie do dyspozycji Organizatora.
Lista Laureatów publikowana będzie na  HYPERLINK "http://www.......................................pl/%C5%82amach" łamach czasopism współorganizujących Konkurs i/lub w innych mediach reklamowych.
W przypadku wygranej imię i nazwisko Laureata oraz miejscowość zostanie opublikowana m.in. na  HYPERLINK "http://www.bravo.pl" www.bravo.pl, www.twist.pl i/lub użyte przez Organizatora w materiałach promocyjnych. 
§ 5
Komisja Konkursowa

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”). W skład Komisji wejdą osoby delegowane przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

§ 6
Postanowienia końcowe
 
Uczestnictwo w Konkursie jest możliwe za pośrednictwem sieci polskich operatorów telefonii komórkowej, zarówno w systemie prepaid, jak i postpaid (abonamentowym).
Do uczestnictwa w Konkursie nie mają zastosowania ulgi dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe.
Wysłanie przez Uczestnika wiadomości SMS, o której mowa w § 2, jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, iż wyraża on zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Konkursu.
Operatorzy sieci telefonii komórkowej odpowiadają wyłącznie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające uczestnictwo w Konkursie.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
udział w Konkursie przez osoby nieuprawnione do użytkowania telefonu komórkowego,
problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej,
udział w Konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane,
przerwy w funkcjonowaniu Konkursu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Organizatora,
nie doręczenie nagrody spowodowane nie przesłaniem bądź przesłaniem przez Uczestnika błędnych danych osobowych niezbędnych do doręczenia nagrody.
Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest akcją charytatywną i jako taka nie będzie promowany.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny.
Reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać listownie pod adres Organizatora (Wydawnictwo Bauer Sp. z o. o. Sp. k., z siedzibą w 04-035 Warszawa, ul. Motorowa 1 z dopiskiem "Zakręć kołem nagród 3”).
Reklamacje Uczestników dotyczące Konkursu będą rozpatrywane przez Organizatora w formie pisemnej w terminie maksymalnie 30 dni od daty otrzymania.
Regulamin oraz dodatkowe informacje na temat Konkursu są dostępne w siedzibie Organizatora.

Aby móc komentować, należy się zalogować.
Jeśli nie masz u nas konta, załóż je.

strona 1 z 1 (komentarzy: 4)

  • 1
Regulamin konkursu "zakręć kołem nagród"
przeczytaj komentowany artykuł »
lubiana12, 11.06.10 20:16:04, odpowiedz
spoko
Regulamin konkursu "zakręć kołem nagród"
przeczytaj komentowany artykuł »
rozalita, 12.06.10 18:21:54, odpowiedz
świetnie ! :)
Regulamin konkursu "zakręć kołem nagród"
przeczytaj komentowany artykuł »
youdisappear, 17.07.10 15:09:11, odpowiedz
Czyli za żadną z nagród nie trzeba płacić podatku?
Regulamin konkursu "zakręć kołem nagród"
przeczytaj komentowany artykuł »
ilonaaa-93, 24.07.10 02:47:37, odpowiedz
http://freesweetsite.pl/join/138177
  • 1
  • Najnowysz Twist
  • TWIST 10/2014


TWIST 10/2014

UWAGA! Nowy  TWIST  już kioskach!

EKSTRADODATEK: supermodne  OPASKI DO WŁOSÓW                
PLUS: 12 PLAKATÓW!  Louis Tomlinson * Indila * Iggy Azalea * Lana Del Rey * Chris Pratt * One Republic* Agata Dziarmagowska * Grzegoż Hyży * Jennifer Lawrence * Sia * NPWM * Lemon
TEMAT NUMERU: Iggy Azalea i Ariana Grande:
ich patent na sukces

Szukaj nas też na facebooku: twistpolska
Dołącz do nas!  Zarejestruj się »
Zarejestruj się Dołącz do społeczności Twista! Zarejestruj się już dziś! Poznasz ludzi podobnych do ciebie, znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania.
Klub: T.A.N.I.E.C
T.A.N.I.E.CFilmiki o tańcu xD
Quiz: Co zdradza twój taniec?
Pewnie się zdziwisz, ale to, jak poruszasz się na parkiecie, pokazuje, jaką masz osobowość. Rozwiąż test i dowiedz się, co twój taniec mówi o tobie. Możesz być zaskoczona ;-).